Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

07-11-2017 14:12:26 | Bieżący | ESPI | 11/2017
oRB: Odwołanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2017-11-07

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-07
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Odwołanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku _dalej "Spółka"_ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000079667 informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 06 listopada 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Jana Redełkiewicza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Wiesława Żurawskiego i Pana Stanisława Paszyńskiego ze składu Zarządu Spółki w tym ze sprawowania przez nich funkcji Członków Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 06 listopada 2017 roku.
Uchwała odwołująca zarówno Pana Jana Redełkiewicza z funkcji Prezesa Zarządu jaki i Pana Wiesława Żurawskiego i Pana Stanisława Paszyńskiego ze składu Zarządu Spółki nie zawiera przyczyny odwołania.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-07 Konrad Stala Wiceprezes Rady Nadzorczej


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Odwołanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2017-11-07
Rok biezacy 2017
Numer 11
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.