Raporty Spółek ESPI/EBI

Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

14-11-2017 10:54:57 | Bieżący | ESPI | 14/2017
oRB: Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej.

PAP
Data: 2017-11-14

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-14
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 dalej "Emitent" działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE "Rozporządzenie MAR" przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 16 sierpnia 2017 roku uszczegóławiających rozmów z kontrahentami, które miały zmierzać do ustalenia treści i zawarcia nowej ugody regulującej stosunki pomiędzy Clean and Carbon Energy SA oraz Grupą Komputronik S.A. i Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialności SKA w upadłości układowej oraz podmiotami i osobami z nią powiązanymi oraz innymi podmiotami.

Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 16 sierpnia 2017 roku o godz. 13:00 na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Treść informacji poufnej:
"Na podstawie listu intencyjnego zawartego w dniu 24 listopada 2016 r.Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku oraz Grupa Komputronik S.A. oraz Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialności SKA w upadłości układowej _TRC_zdecydowały się prowadzić negocjacje w celu polubownego rozwiązania wszystkich kwestii spornych, które powstały między nimi i podmiotami trzecimi na tle zawartej w dniu 24 lipca 2010 r. umowy inwestycyjnej, umów wykonawczych do tej umowy oraz uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy Emitenta. W następstwie prowadzonych rokowań w dniu 16 sierpnia 2017 r. osiągnięto wstępny kompromis dotyczący podstawowych warunków ekonomicznych oraz prawnych, czego przejawem było sporządzenie niewiążącego roboczego projektu przyszłej ugody między zainteresowanymi podmiotami. W ocenie zarządu Emitenta wszelkie czynione uzgodnienia mają charakter warunkowy bowiem po pierwsze o definitywnym zamknięciu negocjacji będzie można mówić dopiero w chwili podpisania ugody _choć bieżący etap procesu negocjacyjnego jest na tyle zaawansowany i istnieje wysokie prawdopodobieństwo zawarcia ugody przez Emitenta_ to niezależnie musi dojść do uprzedniego wyrażenia zgody na zawarcie ugody przez nadzorcę sądowego TRC. Z uwagi na tę okoliczność, nie można jednoznacznie przesądzić czy ugoda zostanie zawarta ostatecznie w tej treści, gdyż żadna ze stron nie parafowała projektu ugody, ani nie potwierdziła pisemnie jej wstępnych postanowień, a ostateczna wersja ugody wymaga dalszych prac oraz podjęcia czynności przygotowawczych poprzedzających podpisanie ugody i przede wszystkim uzyskania zgody na poczynione ustalenia przez nadzorcę sądowego TRC"

Publikacja informacji o osiągnięciu wstępnego porozumienia z dnia 17sierpień 2017r. w ramach rozciągniętych w czasie pertraktacji mogłaby z jednej strony negatywnie zaważyć na finalizacji procesu ugodowego, gdyż rozmowy i ustalenia w tym przedmiocie będą dalej prowadzone, a z drugiej strony także zdezinformować uczestników rynku kapitałowego, gdyż dotychczasowe doświadczenia Zarządu Emitenta dotyczące rozmów ugodowych z Grupą Komputronik S.A. nakazywało z dużą ostrożnością i wstrzemięźliwością podchodzić do oceny intencji Grupy Komputronik S.A> i za wiążące traktować tylko te porozumienia, które zostały podpisane przez należycie umocowane strony. Również w związku z tym, że proces ugodowy objęty jest poufnością, a zawarcie ugody zależy od wielu jeszcze niepewnych i niezależnych od Emitenta zdarzeń m.in. uzyskania zgód korporacyjnych stron przyszłej ugody oraz zgody nadzorcy sądowego TRC, zarząd Emitenta opóźnił podanie przedmiotowej informacji poufnej do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 4 MAR do czasu podpisania ostatecznej wersji ugody. W wyniku ustania przesłanek opóźnienia podania przedmiotowej informacji poufnej do publicznej wiadomości zarząd Emitenta publikuje ją w niniejszym raporcie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-14 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2017-11-14
Rok biezacy 2017
Numer 14
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.