Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

11-12-2017 18:01:47 | Bieżący | ESPI | 21/2017
oRB: Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2017-12-11

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-11
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki Bio-Kasz Sp. z o.o. zawiadomienie o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku którego Spółka Bio-Kasz Sp. z o.o. na podstawie umowy kupna- sprzedaży zawartej w dniu 07 grudnia 2017 roku nabyła 17.000.000 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A. dających 9,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. oraz 9,92% kapitału Spółki.
Przed zawarciem umowy kupna- sprzedaży Spółka Bio-Kasz Sp. z o.o. posiadała 18.220.578 akcji Clean&Carbon Energy S.A. stanowiących 10,63% kapitału zakładowego Clean&Carbon Energy S.A., które dawały 18.220.578 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A..
Według stanu na dzień 11 grudnia 2017 roku tj. przekazywania niniejszego zawiadomienia akcje w posiadaniu Spółki Bio-Kasz Sp. z o.o. dają 35.220.578 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 20,55% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., oraz 20,55% kapitału zakładowego emitenta.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-11 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2017-12-11
Rok biezacy 2017
Numer 21
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.