Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozszerzenie powództwa w sprawie Stadionu Śląskiego MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)

27-12-2017 16:25:47 | Bieżący | ESPI | 49/2017
oRB: Rozszerzenie powództwa w sprawie Stadionu Śląskiego

PAP
Data: 2017-12-27

Firma: MOSTOSTAL ZABRZE SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-27
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Rozszerzenie powództwa w sprawie Stadionu Śląskiego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A. _"Emitent", "MZ", "Spółka"_ informuje, iż 27 grudnia 2017 r. Emitent otrzymał pismo procesowe dotyczące rozszerzenia powództwa wniesionego przez Województwo Śląskie _"Zamawiający", "Województwo"_ do Sądu Okręgowego w Katowicach o zasądzenie na rzecz Zamawiającego solidarnie od MOSTOSTAL ZABRZE S.A., Hochtief Polska S.A. oraz Hochtief Solutions A.G. _"Konsorcjum", "Wykonawca"_ dodatkowej kwoty 85.011.851,13 zł wraz z odsetkami.
O wniesionym pozwie i jego wcześniejszym rozszerzeniu Emitent informował w raportach bieżących nr 78/2014, 86/2014 oraz 9/2015.

Dodatkowe rozszerzenie w kwocie 85.011.851,13 zł obejmuje:
- roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji kontraktu w wysokości 3.604.947,00 zł,
- roszczenia o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu w łącznej wysokości 81.406.904,13 zł dotyczące przede wszystkim dofinansowania spółki celowej powołanej do realizacji zadań związanych z modernizacją Stadionu Śląskiego – "Stadion Śląski sp. z .o. o." celem pokrycia kosztów wykonawstwa zastępczego, a także pozostałych kosztów związanych między innymi z nadzorem autorskim, obsługą prawną, naprawą błędów wykonawców oraz kosztów sporządzenia nowego projektu.

Aktualna wartość przedmiotu sporu wynosi 159.828.384,17 zł.

Emitent podtrzymuje stanowisko, które wyraził w raporcie bieżącym nr 78/2014, iż żądania wskazane w pozwie złożonym przez Województwo są całkowicie bezpodstawne, w konsekwencji dalsze rozszerzanie powództwa w tej sprawie jest nieuzasadnione.

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach toczy się postępowanie, które ma doprowadzić do rozstrzygnięcia sporu między Województwem a Konsorcjum, o których Emitent, szczegółowo informował w publikowanych raportach bieżących i okresowych. Wszelkie roszczenia Województwa względem Spółki w związku z budową przez Konsorcjum Stadionu Śląskiego, Emitent uznaje za całkowicie bezzasadne. Zdaniem Spółki to Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji Inwestycji i wystąpienie awarii czego wyłączną przyczyną był brak doręczenia Konsorcjum kompletnej i wolnej od wad dokumentacji projektowej zadaszenia stadionu, gwarantującej jego bezpieczne wybudowanie i eksploatację oraz dokumentacji wykonawczej, która mogłaby stanowić podstawę realizacji tzw. Infrastruktury Towarzyszącej, za co w pełni odpowiedzialny był Zamawiający czyli Województwo Śląskie. Istotne wady dokumentacji projektowej potwierdził organ nadzoru budowlanego _PINB_ w ostatecznej decyzji wstrzymującej wszelkie działania związane z budową zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w oparciu o dotychczasowy projekt budowlany. Brak dostarczenia przez Województwo nowego projektu oraz impas w rozmowach z Zamawiającym, co do warunków dalszej realizacji Kontraktu spowodowało, iż w dniu 20 czerwca 2013 r. Konsorcjum odstąpiło od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, ze skutkiem powodującym wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy.
Województwo zdecydowało się na zmianę projektu zadaszenia Stadionu Śląskiego i przeprojektowanie konstrukcji zadaszenia co stoi w sprzeczności z twierdzeniem o prawidłowości "oryginalnej" dokumentacji. Brak realizacji zobowiązania Województwa do dostarczenia prawidłowej dokumentacji doprowadził nie tylko do wystąpienia awarii i opóźnienia budowy Stadionu Śląskiego, ale spowodował również powstanie dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy, których pokrycia MZ domaga się w toczącym się procesie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MOSTOSTAL ZABRZE SA
_pełna nazwa emitenta_
MOSTALZAB Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-800 Zabrze
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wolności 191
_ulica_ _numer_
_0-32_ 37 34 230, 37 34 231 _0-32_ 271 50 47
_telefon_ _fax_
post@mz.pl mostostal.zabrze.pl
_e-mail_ _www_
648-000-18-23 271590750
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-27 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta MOSTOSTAL ZABRZE SA
Symbol Emitenta MOSTALZAB
Tytul Rozszerzenie powództwa w sprawie Stadionu Śląskiego
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 41-800
Miasto Zabrze
Ulica Wolności
Nr 191
Tel. (0-32) 37 34 230, 37 34 231
Fax (0-32) 271 50 47
e-mail post@mz.pl
NIP 648-000-18-23
REGON 271590750
Data sporzadzenia 2017-12-27
Rok biezacy 2017
Numer 49
adres www mostostal.zabrze.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.