Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

25-05-2018 08:21:09 | Kwartalny | ESPI | /2018
oQS:

PAP
Data: 2018-05-25

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • GK_IDM_Raport_QI_2018.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2018
  _kwartał_ _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres
  zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania:
  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
  I. Przychody z działalności podstawowej 359 327 86 76
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -990 -812 -237 -189
  III. Zysk _strata_ brutto -4 700 -2 154 -1 125 -502
  IV. Zysk _strata_ netto -4 700 -1 942 -1 125 -453
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -4 700 -1 942 -1 125 -453
  VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 0 0 0 0
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 498 622 -359 145
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 104 -1 24
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -760 0 -177
  X. Przepływy pieniężne netto razem -1 502 -34 -359 -8
  XI. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej -4 700 -1 942 -1 125 -453
  XII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _w zł i EUR_ -1,42 -0,59 -0,34 -0,14
  XIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -1,42 -0,59 -0,34 -0,14
  XVI. w tys. zł w tys. zł w rts. Euro w tys. Euro
  XVII. 31.03.2018 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2017
  XVIII. 13 486 50 961 3 204 12 218
  XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 71 502 75 151 16 990 18 018
  XX. Zobowiązania długoterminowe 0 5 951 0 1 427
  XXI. Rezerwy na zobowiązania 8 307 13 110 1 974 3 143
  XXII. Kapitał własny -66 471 -43 512 -15 794 -10 432
  XXIII. Kapitał zakładowy 165 165 39 40
  XXIV. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXV. Wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -20,10 -13,16 -4,78 -3,16
  XXVI. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -20,10 -13,16 -4,78 -3,16
  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  GK_IDM_Raport_QI_2018.pdf GK IDM Raport Q I 2018

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-05-25 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
  2018-05-25 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ceavocg3r1
  Nazwa raportu QS
  Symbol raportu QS
  Nazwa emitenta IDM SA
  Symbol Emitenta IDM SA
  Tytul
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-027
  Miasto KRAKÓW
  Ulica Mikołajska
  Nr 26 lok 5
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2018-05-25
  Rok biezacy 2018
  Numer
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.