Raporty Spółek ESPI/EBI

Odwołanie Członka Zarządu IDMSA IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

14-08-2018 21:18:29 | Bieżący | ESPI | 15/2018
oRB: Odwołanie Członka Zarządu IDMSA

PAP
Data: 2018-08-14

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Odwołanie Członka Zarządu IDMSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _dalej: IDMSA_ stosownie do treści § 5. pkt. 4_ w zw. z § 9. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29. marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 14 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza IDMSA podjęła uchwałę na mocy, której odwołała Tomasza Piaseckiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu. W przedmiotowej uchwale Rada Nadzorcza IDMSA nie wskazała przyczyn odwołania.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-14 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Odwołanie Członka Zarządu IDMSA
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2018-08-14
Rok biezacy 2018
Numer 15
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.