Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

13-12-2018 13:02:50 | Bieżący | ESPI | 29/2018
oRB: Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.

PAP
Data: 2018-12-13

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-13
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku otrzymał od Spółki Bio-Kasz Sp. z o.o. zawiadomienie o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku którego Spółka Bio-Kasz Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 07 grudnia 2018 roku zbyła 18.220.578 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A. dających 10,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. oraz 10,63% kapitału Spółki. Przed zawarciem umowy sprzedaży Spółka Bio-Kasz Sp. z o.o. posiadała 49.220.578 akcji Clean&Carbon Energy S.A. stanowiących 28,72% kapitału zakładowego Clean&Carbon Energy S.A., które dawały 49.220.578 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A..
Według stanu na dzień 13 grudnia 2018 roku tj. przekazywania niniejszego zawiadomienia akcje w posiadaniu Spółki Bio-Kasz Sp. z o.o. dają 31.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 18,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., oraz 18,09% kapitału zakładowego emitenta.
Powyższą informację Zarząd przekazuje na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-13 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2018-12-13
Rok biezacy 2018
Numer 29
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.