Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

19-12-2018 09:35:30 | Bieżący | ESPI | 31/2018
oRB: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

PAP
Data: 2018-12-19

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-19
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru sądowego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż na podstawie §5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podjęła uchwałę o wyborze Firmy Biuro Rachunkowo-Podatkowe "dr hab. Karol Schnieder" z siedzibą w Szczecinie wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 859, do prowadzeni audytu z rocznego sprawozdania finansowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A. obejmującego okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, a także przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.
Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd emitenta do podpisania stosownych umów z wybranym podmiotem. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności.
Spółka korzystała wcześniej z usług Firmy Biuro Rachunkowo-Podatkowe "dr hab. Karol Schneider" w zakresie badań sprawozdań finansowych za rok 2015, 2016 i 2017 oraz sprawozdań za I półrocza 2016, 2017 i 2018.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
73-102 Stargard
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Koszewko 13
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-19 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
Sektor
Kod 73-102
Miasto Stargard
Ulica Koszewko
Nr 13
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2018-12-19
Rok biezacy 2018
Numer 31
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.