Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

24-05-2019 18:13:00 | Bieżący | ESPI | 6/2019
oRB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PAP
Data: 2019-05-24

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • ogloszenie_i_opis_procedur_6.2019.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2019
  Data sporządzenia:
  Skrócona nazwa emitenta
  IDM SA
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd IDM S.A. w up. układowej z siedzibą w Krakowie _dalej: IDMSA lub Emitent_ działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:
  1_ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2_ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4_ Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  5_ Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  6_ Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  7_ Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
  8_ Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
  9_ Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
  10_ Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
  11_ Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
  12_ Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
  13_ Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
  14_ Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.

  Załączniki
  Plik Opis
  ogloszenie_i_opis_procedur_6.2019.pdf Załącznik nr 1 do rb 6/2019

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-05-24 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta IDM SA
  Symbol Emitenta IDM SA
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-027
  Miasto KRAKÓW
  Ulica Mikołajska
  Nr 26 lok 5
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2019-05-24
  Rok biezacy 2019
  Numer 6
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.