Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie spłaty od wierzyciela rzeczowego w wykonaniu oddzielnego planu podziału IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

22-07-2019 21:01:54 | Bieżący | ESPI | 11/2019
oRB: Otrzymanie spłaty od wierzyciela rzeczowego w wykonaniu oddzielnego planu podziału

PAP
Data: 2019-07-22

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Otrzymanie spłaty od wierzyciela rzeczowego w wykonaniu oddzielnego planu podziału
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej _IDMSA lub Spółka_ działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _dalej: MAR_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Triada Bus Service sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, w drodze wykonania oddzielnego planu podziału Spółka otrzymała kwotę 747.872,76 złotych. Triada Bus Service sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej była dłużnikiem rzeczowym, natomiast dłużnikiem osobistym IDMSA jest Sky Club sp. z o.o.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


IDM SA
_pełna nazwa emitenta_
IDM SA Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-027 KRAKÓW
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Mikołajska 26 lok 5
_ulica_ _numer_
012 397 06 00 012 397 06 01
_telefon_ _fax_
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
_e-mail_ _www_
6762070700 351528670
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-22 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta IDM SA
Symbol Emitenta IDM SA
Tytul Otrzymanie spłaty od wierzyciela rzeczowego w wykonaniu oddzielnego planu podziału
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 31-027
Miasto KRAKÓW
Ulica Mikołajska
Nr 26 lok 5
Tel. 012 397 06 00
Fax 012 397 06 01
e-mail biuro.k@idmsa.pl
NIP 6762070700
REGON 351528670
Data sporzadzenia 2019-07-22
Rok biezacy 2019
Numer 11
adres www www.idmsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.