Raporty Spółek ESPI/EBI

IDM SPÓŁKA AKCYJNA (PLIDMSA00044)

23-09-2019 22:23:04 | Półroczny | ESPI
oPS:

PAP
Data: 2019-09-23

Firma: IDM SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
 • Opinia_Rady_Nadzorczej_na_temat_stanowiska_Zarzadu_w_odniesieniu_do_zastrzezenia_bieglego_rwiedenta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_w_przedmicie_sprawozdan.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_za_I_polrocze_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_za_I_polrocze_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_za_I_polrocze_2019.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Stanowisko_Zarzadu_w_przedmiocie_zastrzezenia_bieglego_rewidenta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany x
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PS 2019
  _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za półrocze roku obrotowego 2019 obejmujące okres
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania:
  IDM SA
  _pełna nazwa emitenta_
  IDM SA Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
  31-027 KRAKÓW
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Mikołajska 26 lok 5
  _ulica_ _numer_
  012 397 06 00 012 397 06 01
  _telefon_ _fax_
  biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
  _e-mail_ _www_
  6762070700 351528670
  _NIP_ _REGON_
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
  I. Przychody z działalności podstawowej 314 519 73 122
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -492 2 043 -115 482
  III. Zysk _strata_ brutto -2 235 -2 583 -521 -609
  IV. Zysk _strata_ netto -2 235 -2 583 -521 -609
  V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -2 235 -2 583 -521 -609
  Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -330 -1 160 -77 -274
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -129 -30
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem -330 -1 289 -77 -304
  IX. Zysk _strata_ netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej -2 235 -2 583 -521 -609
  X. Średnia ważona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XI. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _w zł i EUR_ -0,68 -0,78 -0,16 -0,18
  XII. Rozwodniona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XIII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -0,68 -0,78 -0,16 -0,18
  XIV. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
  XV. Aktywa razem 8 135 8 198 1 913 1 907
  XVI. 69 319 67 143 16 303 15 615
  XVII. Rezerwy na zobowiązania 8 264 8 268 1 944 1 923
  XVIII. Kapitał własny -69 675 -67 440 -16 386 -15 684
  XIX. Kapitał zakładowy 165 165 39 38
  XX. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXI. Wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -21,07 -20,40 -4,96 -4,74
  XXII. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -21,07 -20,40 -4,96 -4,74
  XXIV. Przychody z działalności podstawowej 305 255 71 60
  XXV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -630 1 625 -147 383
  XXVI. Zysk _strata_ brutto -2 360 1 502 -550 354
  XXVII. Zysk _strata_ netto -2 360 1 502 -550 354
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -338 -929 -79 -219
  XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 -1
  XXX. Przepływy pieniężne netto razem -338 -933 -79 -220
  XXXI. Zysk _strata_ netto -2 360 1 502 -550 354
  XXXII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXXIII. Zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą _w zł i EUR_ -0,71 0,45 -0,17 0,11
  XXXIV. Rozwodniona liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XXXV. Rozwodniony zysk _strata_ netto na 1 akcję zwykłą -0,71 0,45 -0,17 0,11
  XXXVI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
  XXXVII. Aktywa razem 5 383 5 766 1 266 1 341
  XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 71 906 69 924 16 911 16 261
  XXXIX. Rezerwy na zobowiązania 8 090 8 095 1 903 1 883
  XL. Kapitał własny -74 738 -72 378 -17 577 -16 832
  XLI. Kapitał zakładowy 165 165 39 38
  XLII. Liczba akcji w szt. 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XLIII. Wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -22,60 -21,89 -5,32 -5,09
  XLIV. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 3 306 389 3 306 389 3 306 389 3 306 389
  XLV. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję _w zł i EUR_ -22,60 -21,89 -5,32 -5,09
  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Opinia_Rady_Nadzorczej_na_temat_stanowiska_Zarzadu_w_odniesieniu_do_zastrzezenia_bieglego_rwiedenta.pdf Opinia Rady Nadzorczej na temat stanowiska Zarządu w odniesieniu do zastrzeżenia biegłego rewidenta
  Oswiadczenie_Zarzadu_w_przedmicie_sprawozdan.pdf Oświadczenie Zarządu w przedmicie sprawozdań
  Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_za_I_polrocze_2019.pdf Raport z przeglądu jednostkowego SF za I półrocze 2019
  Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_za_I_polrocze_2019.pdf Raport z przeględu skonsolidowanego SF za I półrocze 2019
  Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2019.pdf Sprawozdania finansowe za I półrocze _skonsolidowane i jednostkowe_
  Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_za_I_polrocze_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK za I półrocze 2019
  Stanowisko_Zarzadu_w_przedmiocie_zastrzezenia_bieglego_rewidenta.pdf Stanowisko Zarządi w przedmiocie zastrzeżenia biegłego rewidenta

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-09-23 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu twoappfwg1
  Nazwa raportu PS
  Symbol raportu PS
  Nazwa emitenta IDM SA
  Symbol Emitenta IDM SA
  Tytul
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 31-027
  Miasto KRAKÓW
  Ulica Mikołajska
  Nr 26 lok 5
  Tel. 012 397 06 00
  Fax 012 397 06 01
  e-mail biuro.k@idmsa.pl
  NIP 6762070700
  REGON 351528670
  Data sporzadzenia 2019-09-23
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.idmsa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.