Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

17-03-2020 12:21:15 | Bieżący | ESPI | 2/2020
oRB: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

PAP
Data: 2020-03-17

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-17
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 17 marca 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Firmy Biuro Rachunkowo-Podatkowe "dr hab. Karol Schneider" z siedzibą w Szczecinie wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 859, do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Clean&Clean Energy S.A. obejmującego okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, a także przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A. za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.
Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd emitenta do podpisania stosownych umów z wybranym podmiotem. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas nieizbędny do wykonania ww. czynności. Spółka korzystała wcześniej z usług Firmy Biuro Rachunkowo-Podatkowe "dr hab. Karol Schneider" w zakresie badań finansowych za rok 2015, 2016, 2017, 2018 oraz sprawozdań za I półrocze 2016, 2017, 2018 i 2019.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CLEAN&CARBON ENERGY SA
_pełna nazwa emitenta_
C&C ENERGY SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-180 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Miła 2
_ulica_ _numer_
22 10 10 770 91 561 00 15
_telefon_ _fax_
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
_e-mail_ _www_
526-00-33-418 012774867
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-17 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
Tytul Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Sektor
Kod 00-180
Miasto Warszawa
Ulica Miła
Nr 2
Tel. 22 10 10 770
Fax 91 561 00 15
e-mail ccenergy@ccenergy.pl
NIP 526-00-33-418
REGON 012774867
Data sporzadzenia 2020-03-17
Rok biezacy 2020
Numer 2
adres www www.ccenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.