Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego dotyczącego sprawozdania zarządu za rok 2019 CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

29-05-2020 13:15:57 | Bieżący | ESPI | 4/2020
oRB-W: Korekta raportu okresowego dotyczącego sprawozdania zarządu za rok 2019

PAP
Data: 2020-05-29

Firma: CLEAN&CARBON ENERGY SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • CCE_oswiadczenie_RN.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • CCE_ocena_RN_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2020 K
  Data sporządzenia: 2020-05-29
  Skrócona nazwa emitenta
  C&C ENERGY SA
  Temat
  Korekta raportu okresowego dotyczącego sprawozdania zarządu za rok 2019
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpsanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych w dniu 30 kwietnia 2020 r. przekazał raport okresowy za 2019 r..
  W związku z powyższym Spółka koryguje sprawozdanie Zarządu za rok 2019. Korekta dotyczy:
  1. Oświadczenia Rady Nadzorczej działającej na postawie par. 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  2. Oceny Rady Nadzorczej wypełniając obowiązek wynikający z par. 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dotyczącej sprawozdania z działąlności Clean&Carbon Energy S.A. oraz oświadczenia Rady Nadzorczej zgodnie z par. 70 ust.1 pkt 8 dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w 2019 roku.
  Oświadczenia niniejsze stanowi załącznik raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  CCE_oswiadczenie_RN.pdf oswiadczenie RN CCE o wyborze firmy audytorskiej
  CCE_ocena_RN_.pdf ocena RN CCE dot sprwozdania z dzialalnosci oraz oswiadczenie RN CCE dot funkconowania komitetu audytu w 2019

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN&CARBON ENERGY SA
  _pełna nazwa emitenta_
  C&C ENERGY SA
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  00-180 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Miła 2
  _ulica_ _numer_
  22 10 10 770 91 561 00 15
  _telefon_ _fax_
  ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2020-05-29 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta CLEAN&CARBON ENERGY SA
  Symbol Emitenta C&C ENERGY SA
  Tytul Korekta raportu okresowego dotyczącego sprawozdania zarządu za rok 2019
  Sektor
  Kod 00-180
  Miasto Warszawa
  Ulica Miła
  Nr 2
  Tel. 22 10 10 770
  Fax 91 561 00 15
  e-mail ccenergy@ccenergy.pl
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2020-05-29
  Rok biezacy 2020
  Numer 4
  adres www www.ccenergy.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.