Raporty Spółek ESPI/EBI

TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (PLTWRNV00013)

20-04-2021 22:33:04 | Roczny | ESPI
oR:

PAP
Data: 2021-04-20

Firma: TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 12 załączników
 • TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.BES.xhtml.xades
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.xhtml
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • PRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtml
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • PRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtml
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • ProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtml
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020_12_DEF-sig.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_2020.12_DEF.xhtml.xml
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • List_do_akcjonariuszy_Tower_Investments_2020-sig.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml.XAdES
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020-sig.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2020
  _rok_
  _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2021-04-20
  TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  TOWER INVESTMENTS S.A. Developerska _dev_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  00-411 WARSZAWA
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Wioślarska 8
  _ulica_ _numer_
  +48 _22_ 299 73 34
  _telefon_ _fax_
  info@towerinvestments.pl www.towerinvestments.pl
  _e-mail_ _www_
  782-25-64-985 302560840
  _NIP_ _REGON_
  _firma audytorska_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2020 2020
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
  Plik Opis
  TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.BES.xhtml.xades
  TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.xhtml
  TISA_Roczne_Jednostkowe_2020_DEF3.pdf
  PRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtml
  PRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtml
  ProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtml
  SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020_12_DEF-sig.pdf
  SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_2020.12_DEF.xhtml.xml
  List_do_akcjonariuszy_Tower_Investments_2020-sig.pdf
  Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml
  Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020.xhtml.XAdES
  Sprawozdanie_z_badania_SF_TOWER_INVESTMENTS_SA_2020-sig.pdf

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-04-20 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-04-20 MARCIN KOTARBA P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta TOWER INVESTMENTS S.A.
  Tytul
  Sektor Developerska (dev)
  Kod 00-411
  Miasto WARSZAWA
  Ulica Wioślarska
  Nr 8
  Tel. +48 (22) 299 73 34
  Fax
  e-mail info@towerinvestments.pl
  NIP 782-25-64-985
  REGON 302560840
  Data sporzadzenia 2021-04-20
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.towerinvestments.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.