Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

30-09-2008 21:07:37 | Półroczny | ESPI
oPSr:

PAP
Data: 2008-09-30

Firma: KAREN NOTEBOOK SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
 • GK_Karen_Notebook_S_A__SF_IP2008_v3_30_09_08.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • KN.oswiadczeniezarzaduorzetelnosci.30.09.2008.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GKKaren.opiniaaudytora.1polrocze2008.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Karen.opiniaaudytora.1polrocze2008.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • GK_Karen_Notebook_S_A__SZ_IP2008_v2_26_09_08.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2008
  _rok_
  _zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2008 obejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
  w walucie
  data przekazania: 2008-09-30
  KAREN NOTEBOOK SA
  _pełna nazwa emitenta_
  KARENNOT
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  01-756 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Przasnyska 6b
  _ulica_ _numer_
  5607100 5607102
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  5260033418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2008 półrocze /2007 półrocze / 2008 półrocze /2007
  dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 217 65 410 14 092 17 013
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 788 374 226 97
  III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 880 659 252 171
  IV. Zysk _strata_ netto 955 656 273 171
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _3 955_ _3 957_ _1 132_ _1 029_
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _1 777_ _ 755_ _ 509_ 1 167
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 132 4 488 8 628 1 167
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 25 259 _ 224_ 7 232 _ 58_
  IX. Aktywa, razem 99 424 46 285 29 642 12 291
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 359 27 279 11 436 7 244
  XI. Zobowiązania długoterminowe 93 99 28 26
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 38 117 27 020 11 364 7 175
  XIII. Kapitał własny 61 065 19 006 18 206 5 047
  XIV. Kapitał zakładowy 53 400 13 350 15 920 3 545
  XV. Liczba akcji _w szt._ 53 400 13 350 53 400 13 350
  XVI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,07 0,05 0,02 0,01
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,07 0,05 0,02 0,01
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 1,14 1,42 0,34 0,38
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 1,14 1,42 0,34 0,38
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ - - - -
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 964 65 183 24 32
  XXII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 670 376 192 98
  XXIII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 790 709 226 184
  XXIV. Zysk _strata_ netto 870 713 249 185
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _3 874_ _3 930_ _1 109_ _1 022_
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _ 896_ _ 755_ _ 257_ 1 167
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 132 4 488 8 628 1 167
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 25 362 _ 197_ 7 262 _ 51_
  XXIX. Aktywa, razem 99 477 46 380 28 483 12 064
  XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 299 27 193 11 418 7 221
  XXXI. Zobowiązania długoterminowe 93 99 28 26
  XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 37 957 26 931 11 316 7 151
  XXXIII. Kapitał własny 61 178 19 187 18 239 5 095
  XXXIV. Kapitał zakładowy 53 400 13 350 15 920 3 545
  XXXV. Liczba akcji _w szt._ 53 400 13 350 15 920 3 545
  XXXVI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,06 0,06 0,06 0,06
  XXXVII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,06 0,06 0,02 0,02
  XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 1,15 1,44 0,34 0,38
  XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 1,15 1,44 0,34 0,38
  XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ - - - -
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - _Dz. U. Nr 209, poz. 1744_
  Plik Opis
  GK_Karen_Notebook_S_A__SF_IP2008_v3_30_09_08.pdf Sprawodanie finansowe
  KN.oswiadczeniezarzaduorzetelnosci.30.09.2008.pdf Oświadczenie
  GKKaren.opiniaaudytora.1polrocze2008.pdf Raport audytora_skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Karen.opiniaaudytora.1polrocze2008.pdf Raport audytora_skrócone sprawozdanie finansowe
  GK_Karen_Notebook_S_A__SZ_IP2008_v2_26_09_08.pdf Sprawozdanie z działalności

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-09-30 Jacek Piotrowski Prezes Zarządu Jacek Piotrowski
  2008-09-30 Tomasz Straburzyński Wiceprezes Zarządu Tomasz Straburzyński

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-09-30 Barbara Pierzchalska Główna Księgowa Barbara Pierzchalska


  Identyfikator raportu 9zxzrwg0x1
  Nazwa raportu PSr
  Symbol raportu PSr
  Nazwa emitenta KAREN NOTEBOOK SA
  Symbol Emitenta KARENNOT
  Tytul
  Sektor
  Kod 01-756
  Miasto Warszawa
  Ulica Przasnyska
  Nr 6b
  Tel. 5607100
  Fax 5607102
  e-mail
  NIP 5260033418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2008-09-30
  Rok biezacy
  Numer
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.