Raporty Spółek ESPI/EBI

CLEAN&CARBON ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKAREN00014)

30-04-2009 16:41:33 | Roczny | ESPI | /2008
oSA-R:

PAP
Data: 2009-04-30

Firma: KAREN SA

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
52. ZAPASY
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. KAPITAŁ ZAPASOWY
73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE KOSZTY FINANSOWE
107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
109. STRATY NADZWYCZAJNE
110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
116. PODZIAŁ ZYSKU
117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
 • KAREN.oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_w_2008.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
 • Karen.raportrocznySAR2008.pdf
 • Arkusz: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny SA-R 2008
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259_
  _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
  Za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
  oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
  data przekazania: 2009-04-30
  KAREN SA
  _pełna nazwa emitenta_
  KAREN
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  02-674 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Marynarska 21
  _ulica_ _numer_
  022 325 35 01 022 325 35 08
  _telefon_ _fax_
  www.karen.com.pl
  _e-mail_ _www_
  526-00-33-418 012774867
  _NIP_ _REGON_
  _podmiot uprawniony do badania_
  Raport roczny zawiera:
  Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Pismo Prezesa Zarządu
  Roczne sprawozdanie finansowe
  Wprowadzenie
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Bilans
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek zysków i strat
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
  Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2008 2007 2008 2007
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 083 139 112 29 598 36 774
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -5 002 1 574 -1 422 416
  III. Zysk _strata_ brutto -3 952 2 259 -1 124 597
  IV. Zysk _strata_ netto -3 521 1 784 -1 001 472
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 738 725 1 063 192
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 900 -4 008 -7 081 -1 060
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 038 4 596 7 973 1 215
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 876 1 313 1 955 347
  IX. Aktywa, razem 84 474 60 301 20 246 16 834
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 527 40 043 7 316 11 179
  XI. Zobowiązania długoterminowe 49 65 12 18
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 128 39 811 7 221 11 114
  XIII. Kapitał własny 53 947 20 258 12 929 5 655
  XIV. Kapitał zakładowy 53 400 13 350 12 798 3 727
  XV. Liczba akcji _w szt._ 53 400 000 13 350 000 53 400 000 13 500 000
  XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,07 0,13 -0,02 0,04
  XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,07 0,03 -0,02 0,01
  XVIII. 1,01 1,52 0,24 0,42
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 1,01 0,38 0,24 0,11
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: PISMO PREZESA ZARZĄDU


  PISMO PREZESA ZARZĄDU
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU _SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA_
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
  Plik Opis
  KAREN.oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_w_2008.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Karen S.A. w 2008 r.

  Nazwa arkusza: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
  1_ nazwę _firmę_ i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
  2_ wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
  3_ wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
  4_ informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
  5_ wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
  6_ wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  7_ w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
  8_ wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
  9_ stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad _polityki_ rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
  10_ wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
  11_ opis przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów _także amortyzacji_, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
  12_ wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
  a_ kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
  b_ kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
  c_ najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
  13_ wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
  14_ wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
  Plik Opis
  Karen.raportrocznySAR2008.pdf Raport roczny Karen SA-R 2008

  Nazwa arkusza: BILANS


  BILANS
  Noty w tys.
  2008 2007
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508
  - wartość firmy
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301
  3. Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955
  3.1. Od jednostek powiązanych
  3.2. Od pozostałych jednostek
  4. Inwestycje długoterminowe 1012768211103930
  4.1. Nieruchomości
  4.2. Wartości niematerialne i prawne
  4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
  a) w jednostkach powiązanych, w tym:
  - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
  b) w pozostałych jednostkach
  4.4. Inne inwestycje długoterminowe
  5. 866040713123665
  5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  II. Aktywa obrotowe
  1. Zapasy 1666813612196046
  2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955
  2.1. Od jednostek powiązanych
  2.2. Od pozostałych jednostek
  3. Inwestycje krótkoterminowe
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395
  A k t y w a r a z e m
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Kapitał zakładowy 64577293250372
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy _wielkość ujemna_
  3. Akcje _udziały_ własne _wielkość ujemna_ 92985731349837
  4. Kapitał zapasowy 25081389916540
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248
  7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych
  8. Zysk _strata_ netto
  9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_ 1515302715566657
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  a) długoterminowa
  b) krótkoterminowa
  1.3. Pozostałe rezerwy
  a) długoterminowe
  b) krótkoterminowe
  2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950
  2.1. Wobec jednostek powiązanych
  2.2. Wobec pozostałych jednostek
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776
  3.1. Wobec jednostek powiązanych
  3.2. Wobec pozostałych jednostek
  3.3. Fundusze specjalne
  4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062
  4.1. Ujemna wartość firmy
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  a) długoterminowe
  b) krótkoterminowe
  P a s y w a r a z e m
  Wartość księgowa
  Liczba akcji _w szt._
  Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 1141556813990969
  Rozwodniona liczba akcji _w szt._
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 1141556813990969
  Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

  Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku _straty_ na jedną akcję zwykłą

  Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE
  Nota w tys.
  2008 2007
  1. Należności warunkowe 77823021977121
  1.1. Od jednostek powiązanych _z tytułu_
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń
  1.2. Od pozostałych jednostek _z tytułu_
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń
  2. Zobowiązania warunkowe 77823021977121
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
  - udzielonych gwarancji i poręczeń
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
  - udzielonych gwarancji i poręczeń
  3. Inne _z tytułu_
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

  Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Noty w tys.
  2008 2007
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
  - od jednostek powiązanych
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
  - jednostkom powiązanym
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży
  IV. Koszty sprzedaży 45572916414064
  V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064
  VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży
  VII. Pozostałe przychody operacyjne
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Dotacje
  3. Inne przychody operacyjne 69397821712728
  VIII.
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  3. Inne koszty operacyjne 145663874146044
  IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej
  X. Przychody finansowe 117247249039429
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  - od jednostek powiązanych
  2. Odsetki, w tym:
  - od jednostek powiązanych
  3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846
  4. Aktualizacja wartości inwestycji
  5. Inne
  XI. Koszty finansowe 137680768697064
  1. Odsetki w tym:
  - dla jednostek powiązanych
  2. Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846
  3. Aktualizacja wartości inwestycji
  4. Inne
  XII. Zysk _strata_ z działalności gospodarczej
  XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
  1. Zyski nadzwyczajne 743255212540219
  2. Straty nadzwyczajne 135834729852311
  XIV. Zysk _strata_ brutto
  XV. Podatek dochodowy 3132481708979
  a) część bieżąca
  b) część odroczona
  XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 6980643604527
  XVII. Udział w zyskach _stratach_ netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962
  XVIII. Zysk _strata_ netto
  Zysk _strata_ netto _zanualizowany_
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._
  Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 142213911137488
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
  Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 142213911137488
  Pozycję "Udział w zyskach _stratach_ netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Wskaźniki: "Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_", "Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_" oblicza się zgodnie z MSR

  Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  w tys.
  2008 2007
  I. Kapitał własny na początek okresu _BO_
  a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  b) korekty błędów
  I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - emisji akcji _wydania udziałów_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  - umorzenia akcji _udziałów_
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
  3. Akcje _udziały_ własne na początek okresu
  3.1. Zmiany akcji _udziałów_ własnych
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  3.2. Akcje _udziały_ własne na koniec okresu
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  - z podziału zysku _ustawowo_
  - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  - pokrycia straty
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
  - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  - zbycia środków trwałych
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
  7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  b) korekty błędów
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
  b) korekty błędów
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  a) zwiększenia _z tytułu_
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
  7.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu
  8. Wynik netto
  a) zysk netto
  b) strata netto
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_

  Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys.
  2003 2002
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  _metoda bezpośrednia_
  I. Wpływy
  1. Sprzedaż
  2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
  II. Wydatki
  1. Dostawy i usługi
  2. Wynagrodzenia netto
  3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
  4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
  5. Inne wydatki operacyjne
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
  _metoda pośrednia_
  I. Zysk _strata_ netto
  II. Korekty razem
  1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  2.
  3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
  4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_
  5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej
  6. Zmiana stanu rezerw
  7. Zmiana stanu zapasów
  8. Zmiana stanu należności
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  11. Inne korekty
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  - odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  b) w pozostałych jednostkach
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  - odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  4. Inne wpływy inwestycyjne
  II. Wydatki
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe
  b) w pozostałych jednostkach
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe
  4. Inne wydatki inwestycyjne
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy
  1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4. Inne wpływy finansowe
  II. Wydatki
  1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki
  9. Inne wydatki finansowe
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_
  D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu
  G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym:
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta _odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody_

  Pozycję "Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
  2003 2002
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych
  b) wartość firmy
  c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
  - oprogramowanie komputerowe
  d) inne wartości niematerialne i prawne
  e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne, razem

  Nazwa arkusza: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH _WG GRUP RODZAJOWYCH_
  w tys.
  a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
  koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  - oprogramowanie komputerowe
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
  e) skumulowana amortyzacja _umorzenie_ na początek okresu
  f) amortyzacja za okres _z tytułu_
  g) skumulowana amortyzacja _umorzenie_ na koniec okresu
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
  - zwiększenia
  - zmiejszenia
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
  j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE _STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA_ w tys.
  2003 2002
  a) własne
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
  Wartości niematerialne i prawne, razem

  Nazwa arkusza: RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
  a) środki trwałe, w tym:
  - grunty _w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu_
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  - urządzenia techniczne i maszyny
  - środki transportu
  - inne środki trwałe
  b) środki trwałe w budowie
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem

  Nazwa arkusza: ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH _WG GRUP RODZAJOWYCH_
  w tys.
  - grunty _w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu_ - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
  e) skumulowana amortyzacja _umorzenie_ na początek okresu
  f) amortyzacja za okres _z tytułu_
  g) skumulowana amortyzacja _umorzenie_ na koniec okresu
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
  - zwiększenia
  - zmniejszenia
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
  j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE _STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA_ w tys.
  2003 2002
  a) własne
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
  Środki trwałe bilansowe, razem

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO


  ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
  a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
  - od jednostek zależnych _z tytułu_
  - od jednostek współzależnych _z tytułu_
  - od jednostek stowarzyszonych _z tytułu_
  - od znaczącego inwestora _z tytułu_
  - od wspólnika jednostki współzależnej _z tytułu_
  - od jednostki dominującej _z tytułu_
  b) od pozostałych jednostek _z tytułu_
  Należności długoterminowe netto
  c) odpisy aktualizujące wartość należności

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH _WG TYTUŁÓW_ w tys.
  2003 2002
  a) stan na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) stan na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
  2003 2002
  Stan na początek okresu
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta w tys.
  2003 2002
  a) w walucie polskiej
  b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_
  b1. w walucie
  po przeliczeniu na tys. zł
  -
  pozostałe waluty w tys. zł
  Należności długoterminowe, razem

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI _WG GRUP RODZAJOWYCH_ w tys.
  2003 2002
  a) stan na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) stan na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH _WG GRUP RODZAJOWYCH_ w tys.
  2003 2002
  a) stan na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) stan na koniec okresu

  Nazwa arkusza: DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
  a) w jednostkach zależnych
  - udziały lub akcje
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  b) w jednostkach współzależnych
  - udziały lub akcje
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  c) w jednostkach stowarzyszonych
  -
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  d) w znaczącym inwestorze
  - udziały lub akcje
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  e) we wspólniku jednostki współzależnej
  - udziały lub akcje
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  f) w jednostce dominującej
  - udziały lub akcje
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  g) w pozostałych jednostkach
  - udziały lub akcje
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
  a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
  - jednostek zależnych
  - jednostek współzależnych
  - jednostek stowarzyszonych
  b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
  - jednostek zależnych
  - jednostek współzależnych
  - jednostek stowarzyszonych

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
  2003 2002
  a) wartość firmy brutto na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu
  e) odpis wartości firmy na początek okresu
  f) odpis wartości firmy za okres _z tytułu_
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu
  h) wartość firmy netto na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
  2003 2002
  a) wartość firmy brutto na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu
  e) odpis wartości firmy na początek okresu
  f) odpis wartości firmy za okres _z tytułu_
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu
  h) wartość firmy netto na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
  2003 2002
  a) wartość firmy brutto na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu
  e) odpis wartości firmy na początek okresu
  f) odpis wartości firmy za okres _z tytułu_
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu
  h) wartość firmy netto na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
  2003 2002
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres _z tytułu_
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
  2003 2002
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres _z tytułu_
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
  2003 2002
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres _z tytułu_
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
  Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

  Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH _WG GRUP RODZAJOWYCH_ w tys.
  2003 2002
  a) stan na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) stan na koniec okresu

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys.
  a b c d e f g h i j k l
  nazwa _firma_ jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania _jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich_ zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość _razem_ wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j_ lub k_, podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys.
  a m n o p r s t
  nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy _wielkość ujemna_ - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
  zysk _strata_ z lat ubiegłych zysk _strata_ netto

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
  w tys.
  a b c d e f g h i
  Lp. nazwa _firma_ jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy
  Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość _godziwą_ lub politykę inwestycyjną emitenta

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta w tys.
  2003 2002
  a) w walucie polskiej w tys.
  b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ w tys.
  b1. w walucie
  po przeliczeniu na tys. zł
  -
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  _WG ZBYWALNOŚCI_
  w tys.
  2003 2002
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach _wartość bilansowa_
  a. akcje _wartość bilansowa_:
  - korekty aktualizujące wartość _za okres_
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  b. obligacje _wartość bilansowa_:
  - korekty aktualizujące wartość _za okres_
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  c. inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_:
  c1_.....
  - korekty aktualizujące wartość _za okres_
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  c2_.....
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych _wartość bilansowa_
  a. akcje _wartość bilansowa_:
  -
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  b. obligacje _wartość bilansowa_:
  - korekty aktualizujące wartość _za okres_
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  c. inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_:
  c1_.....
  - korekty aktualizujące wartość _za okres_
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  c2_.....
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym _wartość bilansowa_
  a. akcje _wartość bilansowa_:
  - korekty aktualizujące wartość _za okres_
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  b. obligacje _wartość bilansowa_:
  - korekty aktualizujące wartość _za okres_
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  c. inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_:
  c1_.....
  - korekty aktualizujące wartość _za okres_
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  c2_.....
  D. Z ograniczoną zbywalnością _wartość bilansowa_
  a. udziały i akcje _wartość bilansowa_:
  - korekty aktualizujące wartość _za okres_
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  b. obligacje _wartość bilansowa_:
  - korekty aktualizujące wartość _za okres_
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  c. inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_:
  c1_.....
  - korekty aktualizujące wartość _za okres_
  - wartość na początek okresu
  - wartość według cen nabycia
  c2_.....
  Wartość według cen nabycia, razem
  Wartość na początek okresu, razem
  Korekty aktualizujące wartość _za okres_, razem
  Wartość bilansowa, razem

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta w tys.
  2003 2002
  a) w walucie polskiej
  b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_
  b1. w walucie
  po przeliczeniu na tys. zł
  -
  pozostałe waluty w tys. zł
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE _WG RODZAJU_ w tys.
  2003 2002
  Inne inwestycje długoterminowe, razem

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH _WG GRUP RODZAJOWYCH_ w tys.
  2003 2002
  a) stan na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) zmniejszenia _z tytułu_
  d) stan na koniec okresu

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta w tys.
  2003 2002
  a) w walucie polskiej
  b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_
  b1. w walucie
  po przeliczeniu na tys. zł
  -
  pozostałe waluty w tys. zł
  Inne inwestycje długoterminowe, razem

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
  2003 2002
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
  a) odniesionych na wynik finansowy
  b) odniesionych na kapitał własny
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
  2. Zwiększenia
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową _z tytułu_
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową _z tytułu_
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_
  3. Zmniejszenia
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową _z tytułu_
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową _z tytułu_
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
  a) odniesionych na wynik finansowy
  b) odniesionych na kapitał własny
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
  - powstania straty podatkowej
  - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  - wykorzystania straty podatkowej

  Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2003 2002
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

  Nazwa arkusza: ZAPASY


  ZAPASY w tys.
  2003 2002
  a) materiały
  b) półprodukty i produkty w toku
  c) produkty gotowe
  d) towary
  e) zaliczki na dostawy
  Zapasy, razem

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
  a) od jednostek powiązanych
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  - dochodzone na drodze sądowej
  - inne
  b) należności od pozostałych jednostek
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
  - dochodzone na drodze sądowej
  - inne
  Należności krótkoterminowe netto, razem
  c) odpisy aktualizujące wartość należności
  Należności krótkoterminowe brutto, razem

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
  - od jednostek zależnych
  - od jednostek współzależnych
  - od jednostek stowarzyszonych
  - od znaczącego inwestora
  - od wspólnika jednostki współzależnej
  - od jednostki dominującej
  b) inne, w tym:
  - od jednostek zależnych
  - od jednostek współzależnych
  - od jednostek stowarzyszonych
  - od znaczącego inwestora
  - od wspólnika jednostki współzależnej
  - od jednostki dominującej
  c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
  - od jednostek zależnych
  - od jednostek współzależnych
  -
  - od znaczącego inwestora
  - od wspólnika jednostki współzależnej
  - od jednostki dominującej
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
  d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
  2003 2002
  Stan na początek okresu
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta w tys.
  2003 2002
  a) w walucie polskiej w tys.
  b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ w tys.
  b1. w walucie
  po przeliczeniu na tys. zł
  -
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.
  Należności krótkoterminowe, razem w tys.

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG _BRUTTO_ - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
  2003 2002
  a) do 1 miesiąca
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
  e) powyżej 1 roku
  f) należności przeterminowane
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem _brutto_
  g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem _netto_
  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE _BRUTTO_ - Z PODZIAŁEM
  NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
  w tys.
  2003 2002
  a) do 1 miesiąca
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
  e) powyżej 1 roku
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem _brutto_
  f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem _netto_

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE


  W odniesieniu do łącznej wartości należności _długo- i krótkoterminowych_ należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych _z podziałem wg tytułów_, w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
  a) w jednostkach zależnych
  - udziały lub akcje
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  b) w jednostkach współzależnych
  - udziały lub akcje
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  c) w jednostkach stowarzyszonych
  - udziały lub akcje
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  d) w znaczącym inwestorze
  - udziały lub akcje
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  e) we wspólniku jednostki współzależnej
  - udziały lub akcje
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  f) w jednostce dominującej
  - udziały lub akcje
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  g) w pozostałych jednostkach
  - udziały lub akcje
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
  - dłużne papiery wartościowe
  - inne papiery wartościowe _wg rodzaju_
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_
  h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
  - inne środki pieniężne
  - inne aktywa pieniężne
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta w tys.
  2003 2002
  a) w walucie polskiej w tys.
  b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ w tys.
  b1. w walucie
  po przeliczeniu na tys. zł
  -
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  _WG ZBYWALNOŚCI_
  w tys.
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach _wartość bilansowa_
  a. akcje _wartość bilansowa_:
  - wartość godziwa
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  b. obligacje _wartość bilansowa_:
  - wartość godziwa
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  c. inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_:
  c1_.....
  - wartość godziwa
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  c2_.....
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych _wartość bilansowa_
  a. akcje _wartość bilansowa_:
  -
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  b. obligacje _wartość bilansowa_:
  - wartość godziwa
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  c. inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_:
  c1_.....
  - wartość godziwa
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  c2_.....
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym _wartość bilansowa_
  a. akcje _wartość bilansowa_:
  - wartość godziwa
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  b. obligacje _wartość bilansowa_:
  - wartość godziwa
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  c. inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_:
  c1_.....
  - wartość godziwa
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  c2_.....
  D. Z ograniczoną zbywalnością _wartość bilansowa_
  a. udziały i akcje _wartość bilansowa_:
  - wartość godziwa
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  b. obligacje _wartość bilansowa_:
  - wartość godziwa
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  c. inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_:
  c1_.....
  - wartość godziwa
  - wartość rynkowa
  - wartość według cen nabycia
  c2_.....
  Wartość według cen nabycia, razem
  Wartość na początek okresu, razem
  Korekty aktualizujące wartość _za okres_, razem
  Wartość bilansowa, razem

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta w tys.
  a) w walucie polskiej w tys.
  b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ w tys.
  b1. w walucie
  po przeliczeniu na tys. zł
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys.

  Nazwa arkusza: ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta w tys.
  2003 2002
  a) w walucie polskiej w tys.
  b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ w tys.
  b1. w walucie
  po przeliczeniu na tys. zł
  -
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys.

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE _WG RODZAJU_ w tys.
  2003 2002
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta w tys.
  2003 2002
  a) w walucie polskiej w tys.
  b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ w tys.
  b1. w walucie
  po przeliczeniu na tys. zł
  -
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

  Nazwa arkusza: ODPISY AKTUALIZUJĄCE


  Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
  a_ główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
  b_ główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
  c_ dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY _STRUKTURA_
  w tys.
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy _od daty_
  Liczba akcji, razem
  Kapitał zakładowy, razem
  Wartość nominalna jednej akcji _w zł_
  Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
  - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
  - zmianach wartości nominalnej akcji
  - zmianach praw z akcji
  oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

  Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE


  AKCJE _UDZIAŁY_ WŁASNE
  w tys.
  Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  AKCJE _UDZIAŁY_ EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  w tys.
  Nazwa _firma_ jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAPASOWY


  KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
  2003 2002
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  b) utworzony ustawowo
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo _minimalną_ wartość
  d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
  e) inny _wg rodzaju_
  Kapitał zapasowy, razem

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY


  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
  2003 2002
  a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
  b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
  - z wyceny instrumentów zabezpieczających
  c) z tytułu podatku odroczonego
  d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
  e) inny _wg rodzaju_
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)


  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE _WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA_ w tys.
  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

  Nazwa arkusza: ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)


  ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO _Z TYTUŁU_ w tys.
  2003 2002
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
  2003 2002
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
  a) odniesionej na wynik finansowy
  b) odniesionej na kapitał własny
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
  2. Zwiększenia
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych _z tytułu_
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi _z tytułu_
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi _z tytułu_
  3. Zmniejszenia
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi _z tytułu_
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi _z tytułu_
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi _z tytułu_
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
  a) odniesionej na wynik finansowy
  b) odniesionej na kapitał własny
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się różnic przejściowych _wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy_
  - zmiany stawek podatkowych
  - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

  Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
  - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  _WG TYTUŁÓW_
  w tys.
  2003 2002
  a) stan na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) wykorzystanie _z tytułu_
  d) rozwiązanie _z tytułu_
  e) stan na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  _WG TYTUŁÓW_
  w tys.
  2003 2002
  a) stan na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) wykorzystanie _z tytułu_
  d) rozwiązanie _z tytułu_
  e) stan na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH _WG TYTUŁÓW_ w tys.
  2003 2002
  a) stan na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) wykorzystanie _z tytułu_
  d) rozwiązanie _z tytułu_
  e) stan na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH _WG TYTUŁÓW_ w tys.
  2003 2002
  a) stan na początek okresu
  b) zwiększenia _z tytułu_
  c) wykorzystanie _z tytułu_
  d) rozwiązanie _z tytułu_
  e) stan na koniec okresu

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
  a) wobec jednostek zależnych
  - kredyty i pożyczki
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - umowy leasingu finansowego
  - inne _wg rodzaju_
  b) wobec jednostek współzależnych
  - kredyty i pożyczki
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - umowy leasingu finansowego
  - inne _wg rodzaju_
  c) wobec jednostek stowarzyszonych
  -
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - umowy leasingu finansowego
  - inne _wg rodzaju_
  d) wobec znaczącego inwestora
  - kredyty i pożyczki
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - umowy leasingu finansowego
  - inne _wg rodzaju_
  e) wobec wspólnika jednostki współzależnej
  - kredyty i pożyczki
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - umowy leasingu finansowego
  - inne _wg rodzaju_
  f) wobec jednostki dominującej
  - kredyty i pożyczki
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - umowy leasingu finansowego
  - inne _wg rodzaju_
  g) wobec pozostałych jednostek
  - kredyty i pożyczki
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - umowy leasingu finansowego
  - inne _wg rodzaju_
  Zobowiązania długoterminowe, razem

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
  SPŁATY
  w tys.
  2003 2002
  a) powyżej 1 roku do 3 lat
  b) powyżej 3 do 5 lat
  c) powyżej 5 lat
  Zobowiązania długoterminowe, razem

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta w tys.
  a) w walucie polskiej w tys.
  b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ w tys.
  b1. w walucie
  po przeliczeniu na tys. zł
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.
  Zobowiązania długoterminowe, razem w tys.

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  w tys.
  Nazwa _firma_ jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys.
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
  Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta _ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń_

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
  a) wobec jednostek zależnych
  - kredyty i pożyczki, w tym:
  - długoterminowe w okresie spłaty
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - z tytułu dywidend
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  - zaliczki otrzymane na dostawy
  - zobowiązania wekslowe
  - inne _wg rodzaju_
  b) wobec jednostek współzależnych
  - kredyty i pożyczki, w tym:
  - długoterminowe w okresie spłaty
  -
  - z tytułu dywidend
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  - zaliczki otrzymane na dostawy
  - zobowiązania wekslowe
  - inne _wg rodzaju_
  c) wobec jednostek stowarzyszonych
  - kredyty i pożyczki, w tym:
  - długoterminowe w okresie spłaty
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - z tytułu dywidend
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  - zaliczki otrzymane na dostawy
  - zobowiązania wekslowe
  - inne _wg rodzaju_
  d) wobec znaczącego inwestora
  - kredyty i pożyczki, w tym:
  - długoterminowe w okresie spłaty
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - z tytułu dywidend
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  - zaliczki otrzymane na dostawy
  - zobowiązania wekslowe
  - inne _wg rodzaju_
  e) wobec wspólnika jednostki współzależnej
  - kredyty i pożyczki, w tym:
  - długoterminowe w okresie spłaty
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - z tytułu dywidend
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  - zaliczki otrzymane na dostawy
  - zobowiązania wekslowe
  - inne _wg rodzaju_
  f) wobec jednostki dominującej
  - kredyty i pożyczki, w tym:
  - długoterminowe w okresie spłaty
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - z tytułu dywidend
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  - zaliczki otrzymane na dostawy
  - zobowiązania wekslowe
  - inne _wg rodzaju_
  g) wobec pozostałych jednostek
  - kredyty i pożyczki, w tym:
  - długoterminowe w okresie spłaty
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  - z tytułu dywidend
  - inne zobowiązania finansowe, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  - zaliczki otrzymane na dostawy
  - zobowiązania wekslowe
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
  - z tytułu wynagrodzeń
  - inne _wg tytułów_
  h) fundusze specjalne _wg tytułów_
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta w tys.
  2003 2002
  a) w walucie polskiej w tys.
  b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ w tys.
  b1. w walucie
  po przeliczeniu na tys. zł
  -
  pozostałe waluty w tys. zł w tys.
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys.

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  w tys.
  Nazwa _firma_ jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys.
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
  Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta _ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń_

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
  2003 2002
  Stan na początek okresu
  a) zwiększenia _z tytułu_
  b) zmniejszenia _z tytułu_
  Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2003 2002
  a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  - długoterminowe _wg tytułów_
  - krótkoterminowe _wg tytułów_
  b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
  - długoterminowe _wg tytułów_
  - krótkoterminowe _wg tytułów_
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

  Nazwa arkusza: WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH _Z TYTUŁU_ w tys.
  a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
  - od jednostek zależnych
  - od jednostek współzależnych
  - od jednostek stowarzyszonych
  - od znaczącego inwestora
  - od wspólnika jednostki współzależnej
  - od jednostki dominującej
  b) pozostałe _z tytułu_
  - w tym: od jednostek zależnych
  - w tym: od jednostek współzależnych
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych
  - w tym: od znaczącego inwestora
  - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
  - w tym: od jednostki dominującej
  - w tym: od jednostek zależnych
  -
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych
  - w tym: od znaczącego inwestora
  - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
  - w tym: od jednostki dominującej
  Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH _Z TYTUŁU_ w tys.
  a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
  - na rzecz jednostek zależnych
  - na rzecz jednostek współzależnych
  - na rzecz jednostek stowarzyszonych
  - na rzecz znaczącego inwestora
  - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
  - na rzecz jednostki dominującej
  b) pozostałe _z tytułu_
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora
  - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych
  -
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora
  - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej
  Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW _STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI_ w tys.
  - w tym: od jednostek powiązanych
  - w tym: od jednostek powiązanych
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
  - w tym: od jednostek powiązanych

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW _STRUKTURA TERYTORIALNA_ w tys.
  2003 2002
  a) kraj
  - w tym: od jednostek powiązanych
  - w tym: od jednostek powiązanych
  - w tym: od jednostek powiązanych
  b) eksport
  - w tym: od jednostek powiązanych
  - w tym: od jednostek powiązanych
  - w tym: od jednostek powiązanych
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
  - w tym: od jednostek powiązanych

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW _STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI_ w tys.
  - w tym: od jednostek powiązanych
  - w tym: od jednostek powiązanych
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
  - w tym: od jednostek powiązanych

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW _STRUKTURA TERYTORIALNA_ w tys.
  a) kraj
  - w tym: od jednostek powiązanych
  - w tym: od jednostek powiązanych
  - w tym: od jednostek powiązanych
  b) eksport
  - w tym: od jednostek powiązanych
  - w tym: od jednostek powiązanych
  - w tym: od jednostek powiązanych
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
  - w tym: od jednostek powiązanych

  Nazwa arkusza: KOSZTY WEDŁUG RODZAJU


  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
  2003 2002
  a) amortyzacja
  b) zużycie materiałów i energii
  c) usługi obce
  d) podatki i opłaty
  e) wynagrodzenia
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  g) pozostałe koszty rodzajowe _z tytułu_
  Koszty według rodzaju, razem
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki _wielkość ujemna_
  Koszty sprzedaży _wielkość ujemna_
  Koszty ogólnego zarządu _wielkość ujemna_
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY OPERACYJNE


  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
  2003 2002
  a) rozwiązane rezerwy _z tytułu_
  b) pozostałe, w tym:
  Inne przychody operacyjne, razem

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY OPERACYJNE


  INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
  2003 2002
  a) utworzone rezerwy _z tytułu_
  b) pozostałe, w tym:
  Inne koszty operacyjne, razem
  W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
  a) od jednostek powiązanych, w tym:
  - od jednostek zależnych
  - od jednostek współzależnych
  - od jednostek stowarzyszonych
  - od znaczącego inwestora
  - od wspólnika jednostki współzależnej
  - od jednostki dominującej
  b) od pozostałych jednostek
  Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
  a) z tytułu udzielonych pożyczek
  - od jednostek powiązanych, w tym:
  - od jednostek zależnych
  - od jednostek współzależnych
  - od jednostek stowarzyszonych
  - od znaczącego inwestora
  - od wspólnika jednostki współzależnej
  - od jednostki dominującej
  - od pozostałych jednostek
  b) pozostałe odsetki
  - od jednostek powiązanych, w tym:
  - od jednostek zależnych
  - od jednostek współzależnych
  - od jednostek stowarzyszonych
  - od znaczącego inwestora
  - od wspólnika jednostki współzależnej
  - od jednostki dominującej
  -
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY FINANSOWE


  INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
  2003 2002
  a) dodatnie różnice kursowe
  - zrealizowane
  - niezrealizowane
  b) rozwiązane rezerwy _z tytułu_
  c) pozostałe, w tym:
  Inne przychody finansowe, razem

  Nazwa arkusza: KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
  a) od kredytów i pożyczek
  - dla jednostek powiązanych, w tym:
  - dla jednostek zależnych
  - dla jednostek współzależnych
  - dla jednostek stowarzyszonych
  - dla znaczącego inwestora
  - dla wspólnika jednostki współzależnej
  - dla jednostki dominującej
  - dla innych jednostek
  b) pozostałe odsetki
  - dla jednostek powiązanych, w tym:
  - dla jednostek zależnych
  - dla jednostek współzależnych
  - dla jednostek stowarzyszonych
  - dla znaczącego inwestora
  - dla wspólnika jednostki współzależnej
  - dla jednostki dominującej
  -
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY FINANSOWE


  INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
  2003 2002
  a) ujemne różnice kursowe, w tym:
  - zrealizowane
  - niezrealizowane
  b) utworzone rezerwy _z tytułu_
  c) pozostałe, w tym:
  Inne koszty finansowe, razem

  Nazwa arkusza: ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów _akcji_ w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały _akcje_ oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSKI NADZWYCZAJNE


  ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.
  2003 2002
  a) losowe
  b) pozostałe _wg tytułów_
  Zyski nadzwyczajne, razem

  Nazwa arkusza: STRATY NADZWYCZAJNE


  STRATY NADZWYCZAJNE w tys.
  2003 2002
  a) losowe
  b) pozostałe _wg tytułów_
  Straty nadzwyczajne, razem

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY


  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
  2003 2002
  1. Zysk _strata_ brutto
  2. Korekty konsolidacyjne
  3. Różnice pomiędzy zyskiem _stratą_ brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym _wg tytułów_
  4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
  5. Podatek dochodowy według stawki ... %
  6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
  7. Podatek dochodowy bieżący ujęty _wykazany_ w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
  - wykazany w rachunku zysków i strat
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:


  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
  2003 2002
  - zmniejszenie _zwiększenie_ z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
  - zmniejszenie _zwiększenie_ z tytułu zmiany stawek podatkowych
  - zmniejszenie _zwiększenie_ z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
  - zmniejszenie _zwiększenie_ z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
  - inne składniki podatku odroczonego _wg tytułów_
  Podatek dochodowy odroczony, razem

  Nazwa arkusza: ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO


  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
  2003 2002
  - ujętego w kapitale własnym
  - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
  Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY


  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
  2003 2002
  - działalności zaniechanej
  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:


  POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU _ZWIĘKSZENIA STRATY_, Z TYTUŁU: w tys.
  2003 2002
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_, razem

  Nazwa arkusza: UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁ W ZYSKACH _STRATACH_ NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
  w tys.
  2003 2002
  - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
  - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
  - odpis różnicy w wycenie aktywów netto
  Pozycja "Udział w zyskach _stratach_ netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: PODZIAŁ ZYSKU


  Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSK NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku _straty_ na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku _straty_ na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

  W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

  W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

  W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
  Plik Opis
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ _METODA POŚREDNIA_ w tys.
  I. Zysk _strata_ netto
  II. Korekty razem
  1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
  2. Amortyzacja
  3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
  4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_
  5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej
  6. Zmiana stanu rezerw
  7. Zmiana stanu zapasów
  8.
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  11. Inne korekty
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_

  Nazwa arkusza: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE


  W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

  1. Informacje o instrumentach finansowych
  1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
  a_ aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  b_ zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
  c_ pożyczki udzielone i należności własne
  d_ aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  e_ aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

  1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy _klasy_ aktywów i zobowiązań finansowych:
  1.2.1. Należy zamieścić:
  a_ podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
  - zakres i charakter instrumentu
  - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
  - kwotę _wielkość_ będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
  - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
  - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
  - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
  - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
  - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
  - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
  - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
  - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
  - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
  - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
  - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
  b_ opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

  c_ opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

  d_ objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

  e_ informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
  - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
  - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

  f_ informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
  - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
  - koncentracji ryzyka kredytowego
  1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

  1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
  a_ dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

  b_ w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

  1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
  a_ charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

  b_ informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

  1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

  1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

  1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy

  1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

  1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a_ opis rodzaju zabezpieczeń
  b_ opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
  c_ charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

  1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a_ opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
  b_ opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
  c_ kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

  1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
  a_ kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
  b_ kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
  c_ kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
  2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach _także wekslowych_, z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

  3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

  4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

  5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

  6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

  7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

  7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
  a_ wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
  b_ kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
  c_ inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

  8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
  a_ nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
  b_ procentowym udziale
  c_ części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  d_ zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
  e_ części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
  f_ przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
  g_ zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

  9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

  10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych _w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie_, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
  11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych _dla każdej grupy osobno_, osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

  11a. Informacje o:
  a_ dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
  b_ wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
  ­ badanie sprawozdania finansowego
  ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
  ­ usługi doradztwa podatkowego
  ­ pozostałe usługi
  c_ informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

  12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

  13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

  14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
  15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

  16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

  17. Zmiany stosowanych zasad _polityki_ rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego _lat obrotowych_, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
  20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia _nabycia, łączenia udziałów_:
  - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę _firmę_ i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów _akcji_ wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
  - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę _firmę_ i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów _akcji_ wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

  21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
  - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
  22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

  Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu 4wn05mpnl1
  Nazwa raportu SA-R
  Symbol raportu SA-R
  Nazwa emitenta KAREN SA
  Symbol Emitenta KAREN
  Tytul
  Sektor
  Kod 02-674
  Miasto Warszawa
  Ulica Marynarska
  Nr 21
  Tel. 022 325 35 01
  Fax 022 325 35 08
  e-mail
  NIP 526-00-33-418
  REGON 012774867
  Data sporzadzenia 2009-04-30
  Rok biezacy 2008
  Numer
  adres www www.karen.com.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.