Relacje inwestorskie oraz zasady dobrych praktyk

Choć nie ma takiego prawnego obowiązku wskazane jest, aby spółka po debiucie utrzymywała relacje z inwestorami, organizując m.in. spotkania z analitykami, zarządzającymi funduszami, mediami finansowymi, czy prowadząc aktywną politykę informacyjną przez stronę internetową. Brak rozbudowanych relacji inwestorskich zmniejsza bowiem zainteresowanie inwestorów spółką, ograniczając płynność jej akcji, a tym samym pogarszając jej wycenę.

Aby stworzyć warunki do rozwoju właściwych relacji inwestorskich, warszawska giełda już kilka lat temu przyjęła kodeks dobrych praktyk (corporate governance). Jest to zbiór zasad, których wdrożenie przyczynia się m.in. do poprawy przejrzystości działań spółki, a tym samym wzmocnienia jej wizerunku i relacji z rynkiem.
Kodeks dobrych praktyk, noszący nazwę „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, jest tzw. miękkim prawem. Oznacza to, że spółki powinny je stosować (zakłada się, że wchodząc na giełdę akceptują i będą realizować tę powinność), ale jednocześnie za ich niestosowanie lub tylko częściowe stosowanie nie grożą im żadne sankcje ze strony GPW. Zgodnie z zasadą comply or explain, spółki mogą wprawdzie nie stosować zasad Dobrych Praktyk, jednak przypadku niestosowania którejkolwiek z zasad (trwałym bądź incydentalnym) na spółce ciąży obowiązek poinformowania rynku o tym fakcie. Raport bieżący (przekazywany systemem EBI) powinien zawierać nie tylko informację o niestosowaniu zasady, ale także wskazywać okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady, jak również sposób, w jaki emitent zamierza usunąć skutki niestosowania zasady oraz kroki na przyszłość, które mają zmniejszyć ryzyko niezastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości. Jakkolwiek niestosowanie zasad nie jest zagrożone sankcją (kara regulaminowa może zostać nałożona na emitenta jedynie w przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych z zakresu ładu korporacyjnego), to jednak rynek może negatywnie ocenić spółkę, która nie przestrzega corporate governance, obniżając przez to jej wycenę.


Emitenci nie mają obowiązku składania oświadczeń (deklaracji) dotyczących przyszłego przestrzegania zasad ujętych w zbiorze. Obowiązek opublikowania odpowiedniej informacji pojawia się tylko w przypadku, gdy jakaś zasada nie jest stosowana w sposób trwały lub zostanie naruszona w sposób incydentalny. W przypadku, gdy ustanie stan nieprzestrzegania danej zasady, emitent powinien niezwłocznie przekazać tę informację do publicznej wiadomości.

Raz do roku emitenci mają obowiązek sporządzenia raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółce. Raport roczny ze stosowania zasad ładu korporacyjnego być stanowi element raportu rocznego spółki, przekazywanego do publicznej wiadomości na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej. Zakres raportu określa rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r.
Zasady dobrych praktyk przyjęte przez GPW są proste i przejrzyste, dlatego mogą być stosowane przez spółki utworzone w różnych systemach prawnych i prowadzące interesy w wielu państwach. Podobne kodeksy przyjęły również giełdy innych państw UE.


Dzięki wprowadzeniu kodeksu dobrych praktyk polski rynek kapitałowy stał się bardziej przejrzysty, a tym samym jeszcze bardziej konkurencyjny w Europie. Na jego pozytywne znaczenie wskazują inwestorzy – zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni. Przyjęcie zasad dobrych praktyk przez notowane spółki przyczynia się do poprawy nadzoru korporacyjnego w Polsce. W przypadku wielu spółek, stosowanie zasad korzystnie oddziałuje również na poziom notowań akcji na giełdzie.