Wydarzenie

Debiut spółki Tower Investments

2017-12-28 12:48:52

28 grudnia br. na parkiecie Głównego Rynku GPW zadebiutowała spółka Tower Investments.

Tower Investments będzie 480. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 13. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki 

TOWER INVESTMENTS S.A.

Rynek 

Równoległy (przejście z NC)

Sektor

Sprzedaż nieruchomości

spółka na rynku regulowanym 

480

debiut w 2017 r.

13 (6 przejście z NC)

Miejsce siedziby

Warszawa

Przedmiot działalności

Realizacja projektów deweloperskich dla sieci handlowo-usługowych

IPO/ publiczna sprzedaż 

500.000 akcji serii C

Wartość IPO/sprzedaży

22.500.000 zł

Cena emisyjna 

45 zł

Wartość spółki*

96.095.378 zł

Free float w akcjach A i B (%)

21,33%

Wartość free float *

13.933.291 zł

Free float w PDA (%)

64%

Wartość free float *

19.702.400 zł

Free float w akcjach A, B i C (%)

35%

Wartość free float *

33.635.691 zł

Liczba akcjonariuszy 

b.d. (przejście z NC), 320 w PDA

Firma Inwestycyjna

DM BOŚ SA

*wg średniego kursu z NewConnect z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (61,57 zł)

Historia i działalność Emitenta

Poprzednik prawny Emitenta - SPV 223 J14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna – został wpisany do KRS 16 października 2013 r. W dniu 18 lutego 2016 r. zarejestrowane zostało przekształcenie poprzednika prawnego w Tower Investments S.A.

Głównym przedmiotem działalności Emitenta i Spółek Zależnych jest świadczenie usług deweloperskich dla polskich i zagranicznych podmiotów z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem sieci handlowo-usługowych. Emitent i Spółki Zależne specjalizują się w pozyskiwaniu nieruchomości. Oferta obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego - od znalezienia atrakcyjnej lokalizacji, na której może zostać wybudowany lokal handlowy lub usługowy, aż do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i wszczynaniu postępowań administracyjnych skutkujących zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z potrzebami inwestorów.

Grupa świadczy ponadto usługi polegające na wsparciu klientów w realizacji poszczególnych elementów procesu inwestycyjnego, usługi doradcze oraz usługi zastępstwa inwestycyjnego. Jedną z usług oferowanych w ramach serwisu deweloperskiego jest projektowanie wnętrz.

Emitent i Spółki Zależne realizują także projekt Shopin. Koncepcja parku handlowego Shopin zakłada realizację obiektów handlowo-usługowych dopasowanych do lokalizacji i warunków w danym mieście, z własnymi miejscami parkingowymi. Spółka rozważa również uruchomienie w perspektywie kilku lat funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub REIT działającego poza Grupą Kapitałową, dostępnego dla szerokiego grona inwestorów w celu sprzedaży do niego zrealizowanych oraz skomercjalizowanych obiektów w ramach konceptu Shopin.

Znaczna część działań wykonywanych przez spółki z Grupy zlecana jest podwykonawcom. W ramach Grupy realizowane są czynności deweloperskie (wyszukiwanie lokalizacji, negocjacje ze sprzedającymi i potencjalnymi kupującymi), zarządzanie całością projektów, decyzje lokalizacyjne. Podwykonawcom zlecane są z kolei m.in. prace projektowe i budowlane, obsługa prawna, komercjalizacja obiektów (przy czym komercjalizacja obiektów niekiedy realizowana jest bezpośrednio przez spółki z Grupy).

 

Sytuacja finansowa (skonsolidowane dane finansowe*):

(tys. zł)

2015**

2016

2016***

I-IV Q 2017*

Przychody ze sprzedaży

9.292

8.640

26.648

7.537

Zysk netto

5.839

7.272

3.186

9.107

Zobowiązania ogółem

1.719

11.572

-

54.375

Kapitał własny

6.649

24.265

-

32.903

Przepływy pieniężne netto

572

3.289

-

-544

*rok obrotowy Emitenta trwa od 1 listopada do 31 października

**dane jednostkowe

***informacje finansowe pro forma obejmują skonsolidowane sprawozdanie za okres zakończony 31 października 2016 roku. Zostało ono przygotowane w celu przedstawienia wpływu umów dotyczących transakcji nabycia spółek zależnych wyłącznie na skonsolidowane sprawozdanie z wyniku Grupy Kapitałowej Emitenta, w taki sposób, jakby ww. transakcje zostały przeprowadzone 1 listopada 2015 roku. 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.060.750 zł  i dzieli się na 1.060.750 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

 • 810.500 akcji serii A
 • 250.250 akcji serii B

 

Oferta publiczna akcji serii C:

W ramach oferty publicznej akcji serii C spółka oferowała do 500.000 akcji nowej emisji. Cena emisyjna została ustalona w dniu 7 grudnia 2017 r. na 45 zł za jedną akcję, czyli z 25% dyskontem w stosunku do kursu zamknięcia notowań akcji na NewConnect z poprzedniego dnia.

Akcje zostały przydzielone w następujących Transzach:

 • 400.000 Akcji serii C w Transzy Instytucjonalnej
 • 100.000 Akcji serii C w Transzy Detalicznej – akcje przydzielono z wykorzystaniem systemu GPW, średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Detalicznej wyniosła 44,064%.

Akcje serii C zostały objęte przez 320 inwestorów.

W wyniku emisji akcji serii C Spółka pozyskała 22,5 mln zł.

Cele emisji:

Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii C na zakup nieruchomości gruntowych i lokalowych, w celu zrealizowania projektów deweloperskich lub/i wynajmu tych nieruchomości.  Zgodnie z wstępnymi szacunkami Emitent oczekiwał, iż wpływy z emisji akcji serii C wyniosą ok 40 mln zł. Zgodnie z zapisami prospektu w przypadku pozyskania z emisji Akcji serii C kwoty niższej niż planowana środki z emisji zostaną przeznaczone na ww. cele emisji zgodnie z przedstawionym w prospekcie priorytetem ich wykorzystania. W takim scenariuszu Emitent wskazał, że nie zamierza rezygnować z realizacji pozostałych celów emisji, zostaną one zrealizowane w późniejszym terminie albo sfinansowane z innych źródeł (np. w formie kredytów inwestycyjnych lub innych źródeł kapitału obcego).

 

Struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji
akcji serii C:

 • Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a – akcje stanowiące 44,16% kapitału/ogólnej liczby głosów na WZ;
 • Bartosz Kazimierczuk  – akcje stanowiące 0,36% kapitału/ogólnej liczby głosów na WZ;
 • Fundusze zarządzane przez Trigon TFI – akcje stanowiące 8,78% kapitału/ogólnej liczby głosów na WZ;
 • Fundusze zarządzane przez Altus TFI – akcje stanowiące 12,06% kapitału/ogólnej liczby głosów na WZ;
 • Pozostali* - akcje stanowiące 35% kapitału/ogólnej liczby głosów na WZ;

*z uwzględnieniem akcji, które posiada Bartosz Kazimierczuk 

Instrumenty debiutujące:

 • 121.329 akcji serii A
 • 250.250 akcji serii B
 • 500.000 akcji serii C
 • 500.000 praw do akcji serii C