Projekt B+R w zakresie budowy platformy GPW Data z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR​

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „Spółka”, „GPW”) w dniu 30 września 2019 r. podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na realizację projektu „Platforma GPW Data jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym” („Platforma GPW Data”) mającego na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania i wdrążenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Na tym etapie, łączna wartość wydatków związanych z realizacją projektu przewidywana jest na kwotę 8.344.375 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych), z czego dofinansowanie NCBR wyniesie 4.199.143.23 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złotych i dwadzieścia trzy grosze).

Projekt GPW Data będzie bazował na metodach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji i pozwoli uczestnikom rynku kapitałowego optymalniej i szybciej niż obecnie podejmować decyzje związane z inwestowaniem na giełdzie. System GPW Data umożliwi szybkie udostępnianie danych rynkowych, ich analizę i przetwarzanie oraz budowanie przez inwestorów własnych algorytmów transakcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

GPW zdecydowało się na budowę platformy GPW Data między innymi ze względu na poniższe korzyści jej wdrożenia:

https://www.ncbr.gov.pl/

Projekt POIR.01.01.01-00-0162/19 pt. „Platforma GPW Data jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym” jest realizowany przez GPW SA w okresie od 01.10.2019 do 28.02.2022 r.
Wartość projektu wynosi 8 344 375 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wynosi 4 199 143,23 zł.
Celem projektu jest stworzenie technologii GPW Data, bazującej na metodach uczenia maszynowego i A.I., która pozwoli inwestorom na bardziej wydajne podejmowanie decyzji inwestorskich poprzez wspomaganie analizy danych giełdowych z wykorzystaniem algorytmów opracowanych w  ramach projektu.

Wdrożenie pozwoli na zwiększenie zaangażowania inwestycyjnego inwestorów przy minimalizacji kosztów przetwarzania danych (sprawozdania finansowe, raporty bieżące emitentów, dane makro). GPW Data umożliwiać będzie analizę danych oraz budowę własnych algorytmów transakcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na potrzeby handlu algorytmicznego. 

Celem badań przemysłowych (etap 1-2), jest opracowanie i weryfikacja w warunkach laboratoryjnych nowych algorytmów dedykowanych do:

Opracowane rozwiązanie stanowić będzie innowację na skalę ogólnopolską. Opracowane algorytmy zostaną w ramach prac rozwojowych (etap 3) połączone w jeden system informatyczny GPW Data i udostępnione w ramach Narzędzi Wspomagających Inwestowanie. Oczekiwanym rezultatem wdrożenia projektu będzie wzrost aktywności inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi notowanymi na GPW.

 

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM
Platforma GPW Data - dokument Q&A


Dlaczego powstaje platforma i jakie będzie spełniać funkcje?

Sprzedaż danych rynkowych stanowi jedną z linii biznesowych giełd, zapewniając wysokie marże i rentowność. Jednak obecnie globalne platformy obrotu (zwłaszcza giełdy – w obliczu konkurencji innych platform obrotu), chcąc nadal utrzymywać wysoką pozycję w obszarze sprzedaży informacji, są zmuszone do modyfikacji oferty i jej dostosowania do zachodzących zmian technologicznych. Giełdy dążą również do wdrażania innowacji opartych na nowych rozwiązaniach technologicznych, niewykorzystywanych wcześniej w branży fintech. Jest to m.in. związane z gromadzeniem dużych zasobów ustrukturyzowanych danych (big data) oraz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) w procesie implementacji mechanizmów automatycznego przetwarzania danych. Coraz więcej giełd na świecie poszerza ofertę o takie obszary jak analityka, informacje regulacyjne czy wykorzystanie dotychczas mało popularnych wewnętrznych danych cenowych. Rozwijając ofertę w tym kierunku, giełdy konkurują jednocześnie z firmami tradycyjnie zajmującymi się analityką, a także z dystrybutorami danych, którzy rozwijają swoje produkty oparte o dane rynkowe. Działania te są motywowane obserwacją rynku, która wskazuje, że dostęp do odpowiedniej ilości danych oraz odpowiednich narzędzi do ich analizy są bardzo pożądane przez inwestorów o różnych profilach działalności, chcących sprawnie i efektywnie przeprowadzić proces inwestycyjny.

Potrzeba wdrażania nowych, skuteczniejszych narzędzi oraz systemów wspierających inwestowanie wynika z trendów rynkowych i zmian w zachowaniu inwestorów. Inwestorzy są coraz bardziej wymagający i świadomi, coraz częściej korzystają z różnych kanałów informacji (aplikacje mobilne, rozwiązania internetowe), a jednocześnie potrzebują dostępu do danych wiarygodnych, z zaufanego źródła, przetwarzanych maszynowo, gotowych do poddania analizie, umożliwiających uzyskiwanie lepszych wyników inwestycyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku kapitałowym, jak również dzięki współpracy z grupami pilotażowymi, rozwiązania oferowane w ramach GPW Data będą dynamicznie dopasowywane do oczekiwań i preferencji różnych grup klientów. GPW Data to odpowiedź na potrzeby emitentów i inwestorów oraz pomoc w istotnym ograniczeniu kosztów w zarządzaniu dużą ilością danych i zakupu kosztownych rozwiązań analitycznych podmiotów konkurencyjnych.

Dlaczego GPW zdecydowało się na projekt badawczo-rozwojowy?

 


Taksonomia GPW

Projekt GPW Data ma na celu budowę repozytorium sprawozdań finansowych emitentów notowanych na rynku alternatywnym GPW. Raporty będą opracowywane i udostępnianie z wykorzystaniem trzech taksonomii XBRL:

System GPW Data zakłada przygotowanie sprawozdań finansowych w oparciu o taksonomię  ESMA ESEF oraz e-Sprawozdania.

Taksonomia ESMA ESEF jest opracowywana i publikowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

 

Pliki taksonomii są dostępne na stronie ESMA

https://www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2019 

 

Taksonomia e-Sprawozdania została opracowana na potrzeby projektu GPW Data i jest oparta na   strukturach logicznych sprawozdań finansowych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.

  eSprawozdania_slownik.xlsx

  eSprawozdania_Tabele.xlsx

  eSprawozdania_1_0_2020_05_29.zip

 

Taksonomia Regulamin ASO została przygotowana w ramach realizacji projektu GPW Data. Zakłada się jej wykorzystanie na cele raportowania informacji wymaganych przez Regulamin ASO.

 Regulamin_ASO_slownik.xlsx

  Regulamin_ASO_Tabele.xlsx

  Regulamin_ASO_1_0_2020_05_29.zip

 

Więcej informacji w tym zakresie jest dostępnych tutaj

Taksonomia

Zakres merytoryczny

Informacje dodatkowe

ESMA ESEF

Sprawozdania finansowe przygotowane na podstawie MSR/MSSF

  • Taksonomia rozwijana przez ESMA

https://www.esma.europa.eu/document/esma-esef-taxonomy-2019

  • Taksonomia oparta na taksonomii IFRS

e-Sprawozdania

Sprawozdania finansowe przygotowane na podstawie  ustawy o rachunkowości

  • Taksonomia oparta na  strukturach logicznych sprawozdań finansowych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów

https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan

  • Taksonomia dopuszcza tworzenie rozszerzeń

Regulamin ASO

Pozostałe informacje wchodzące w skład raportów okresowych oraz raporty bieżące (określone w     Regulaminie ASO)