Do segmentu LISTA ALERTÓW są kwalifikowane akcje emitentów, gdy średni kurs akcji danego emitenta jest niższy niż 10 groszy.

Na potrzeby okresowej weryfikacji średni kurs akcji danego emitenta liczony jest jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia tych akcji z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca).


Kiedy Giełda dokonuje kwalifikacji do Listy Alertów?


Na dwa dni sesyjne przed ostatnim dniem sesyjnym marca, czerwca, września i grudnia każdego roku Giełda dokonuje okresowej weryfikacji i kwalifikacji lub zaprzestania kwalifikowania akcji do segmentu Lista Alertów. 

Informacje o zakwalifikowaniu lub zaprzestaniu kwalifikowania akcji do segmentu LISTA ALERTÓW podawane są do wiadomości uczestników obrotu, w formie komunikatu, najpóźniej w dniu sesyjnym następującym po dniu okresowej weryfikacji.

Czym skutkuje zakwalifikowanie akcji do Listy Alertów?

 W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta do Listy Alertów:

  1. akcje emitenta są przenoszone do notowań w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, z zastrzeżeniem §§ 4 i 5 oraz odpowiednich przepisów Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP,
  2. nazwa akcji emitenta jest oznaczana w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy i Cedule Giełdy Warszawskiej - począwszy od trzeciego dnia sesyjnego po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zakwalifikowaniu tych akcji do segmentu LISTA ALERTÓW. 
  3. akcje mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach określonych w regulacjach GPW Benchmark S.A.

 

DZIAŁANIA JAKIE MOŻE PODJĄĆ SPÓŁKA ABY OPUŚCIĆ LA

Akcje zakwalifikowane do Listy Alertów przestają być kwalifikowane do tego segmentu oraz są notowane w systemie notowań ciągłych w przypadku podwyższenia wartości nominalnej akcji (scalenia akcji) , w wyniku którego kurs odniesienia dla tych akcji, o którym mowa w § 125 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, wynosić będzie co najmniej 10 groszy. Zaprzestanie kwalifikacji do segmentu oraz zmiana systemu notowań następuje począwszy od pierwszej sesji giełdowej, na której akcje te są notowane po scaleniu, o ile Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej.

 

Kontakt:
Tel. +48 22 537 73 16
       +48 22 537 72 14
 E-mail:  

 

REGULACJE / KOMUNIKATY