Jesteś tutaj: Strona główna - GPWRegulacjeProgram Wspierania Płynności

Program Wspierania Płynności

PROGRAM WSPIERANIA PŁYNNOŚCI

W celu wspierania płynności obrotu akcjami notowanymi na giełdzie, w 2008 r. GPW wprowadziła Program Wspierania Płynności. Program ten powstał z myślą o spółkach, którymi obrót cechuje się, według przyjętych przez GPW kryteriów, niską płynnością.

W celu przystąpienia do Programu Wspierania Płynności emitent zobowiązany jest do:

 • zapewnienia istnienia ważnego zobowiązania członka giełdy-animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji tego emitenta zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Giełdę;
 • prowadzenia sekcji relacji inwestorskich na własnej stronie internetowej, oraz prezentowania informacji na tej stronie, zgodnie z zakresem oraz strukturą określonymi w Modelowym Serwisie Relacji Inwestorskich; zamieszczonym na stronie internetowej http://naszmodel.gpw.pl.

Z uwagi na cele, jakie mają być realizowane przez spółki w ramach Programu Wspierania Płynności, takie jak poprawa płynności akcji oraz komunikacji z inwestorami, program ten jest rekomendowany wszystkim spółkom, których akcje są notowane na rynku giełdowym. GPW wyraża tym samym nadzieję, że działania podejmowane w ramach Programu Wspierania Płynności staną się standardem dla spółek funkcjonujących na rynku publicznym.
Mechanizm motywacyjny zawarty w Programie Wspierania Płynności będzie sprzyjał wszystkim spółkom notowanym na rynku giełdowym. Jego wdrożenie, w połączeniu z innymi działaniami GPW, takimi jak identyfikowanie obszarów i kierunków zmian Dobrych Praktyk Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, tworzenie narzędzi informacyjnych oraz działaniami w sferze edukacji inwestorskiej, spowoduje podwyższenie jakości relacji inwestorskich i komunikacji spółek giełdowych z rynkiem, a co za tym idzie wzmocnienie reputacji rynku giełdowego i jego międzynarodowej pozycji.


STREFA NIŻSZEJ PŁYNNOŚCI

Czym jest niska płynność?


Według kryteriów przyjętych przez GPW, za niski poziom płynności uważa się sytuację, gdy w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych przed dniem okresowej weryfikacji płynności (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca) średnia liczba transakcji nie przekracza 10 transakcji na sesję i jednocześnie średnia wartość obrotów nie przekracza 25.000 złotych na sesję. Przy obliczaniu średniej uwzględnia się liczbę i wartość transakcji sesyjnych i pakietowych, których przedmiotem były akcje Emitenta. Informacja o bieżącym wskaźniku płynności akcji jest dostępna (po zalogowaniu) dla Emitentów w serwisie 4BrokerNet (https://4brokernet.gpw.pl).

Kiedy Giełda dokonuje kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności?
Na dwa dni sesyjne przed ostatnim dniem sesyjnym marca, czerwca, września i grudnia każdego roku, Giełda dokonuje okresowej weryfikacji płynności akcji notowanych spółek i kwalifikacji (o ile Emitent nie przystąpił do Programu Wspierania Płynności) lub zaprzestania kwalifikacji akcji Emitentów do Strefy Niższej Płynności. Informacja o zakwalifikowaniu lub usunięciu akcji spółki ze Strefy Niższej Płynności podawana jest do publicznej wiadomości w formie komunikatu (http://www.gpw.pl/komunikaty) najpóźniej w dniu sesyjnym następującym po dniu dokonania okresowej weryfikacji płynności.

Czym skutkuje zakwalifikowanie akcji do Strefy Niższej Płynności?

Akcje emitenta zakwalifikowane do SNP są:

 • usuwane z portfela indeksów giełdowych;
 • przenoszone do notowania w systemie kursu jednolitego;
 • w sposób szczególny oznaczane w serwisach informacyjnych giełdy oraz w Cedule Giełdy Warszawskiej;
 • usuwane z listy papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem zleceń krótkiej sprzedaży.

Czy Emitent, którego akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności może przystąpić do Programu Wspierania Płynności?

Tak. Emitenci, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, po spełnieniu kryteriów Programu Wspierania Płynności, mogą przystąpić do niego w każdej chwili. Wyjątkiem tutaj są Emitenci, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności z uwagi na niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie działań w ramach Programu Wspierania Płynności. W tym przypadku Emitent może ponownie przystąpić do Programu Wspierania Płynności nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zakwalifikowania akcji do Strefy Niższej Płynności.

 

Dokumenty do pobrania

Kontakt dla mediów

Zespół Prasowy GPW
press@gpw.pl

Justyna Rachańska
tel. +48 22 537 70 89
justyna.rachanska@gpw.pl

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media