Akcjonariusz Liczba Udział Liczba Udział*
Pozostali akcjonariusze - akcje na okaziciela (free float) 27 192 530 64,79% 27 192 530 47,92%
Pozostali akcjonariusze - akcje uprzywilejowane 91 000 0,22% 182 000 0,32%
Skarb Państwa - akcje uprzywilejowane 14 688 470 35,00% 29 376 940 51,76%
Razem 41 972 000 100% 56 751 470 100%
* Akcje imienne serii A będące w posiadaniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych podmiotów, które były akcjonariuszami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed jej ofertą publiczną (banki, domy maklerskie, emitenci) są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą taką akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu
Stan na 27 kwietnia 2018 r.
 

Struktura akcjonariuszy (udział w liczbie akcji)*

 
Stan na 27 lipca 2017 r.


Obowiązki akcjonariuszy GPW dotyczące znacznych pakietów akcji.

 

Przy ustalaniu obowiązków akcjonariuszy GPW dotyczących znacznych pakietów akcji zastosowanie mają przepisy dotyczące spółek publicznych ujęte w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (m. in. Art. 69, który definiuje progi, po których przekroczeniu akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę).

W przypadku GPW zastosowanie dodatkowo mają przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W szczególności Art. 24, który nakłada na inwestorów obowiązek zawiadomienia i uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku zamiaru nabycia lub przekroczenia określonych progów ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub określonych progów kapitału zakładowego.