Obowiązki informacyjne spółek, narzędzia wspierające ocenę stosowania zasad i weryfikację oświadczeń

Obowiązki informacyjne spółek giełdowych w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego określa Regulamin Giełdy. Każda spółka jest obowiązana do publikacji aktualnej informacji odnośnie do stosowania poszczególnych zasad, w sposób określony przez Zarząd Giełdy. W przypadku gdy któraś z zasad nie jest przez spółkę stosowana, w opublikowanej informacji spółka powinna wyjaśnić okoliczności i przyczyny takiego stanu rzeczy. Wyjaśnienia powinny być na tyle wyczerpujące, by rzeczowo objaśnić powody niestosowania danej zasady oraz pozwolić na dokonanie oceny podejścia spółki do kwestii stosowania zasad Dobrych Praktyk i dbałości o wysoki poziom ładu korporacyjnego. Niezależnie od powyższego incydentalne naruszenie zasady, pomimo złożonej wcześniej deklaracji trwałego jej stosowania, rodzi po stronie spółki obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie.

Uchwała Rady Giełdy w sprawie zmiany § 29 Regulaminu Giełdy 

W stosunku do stosowania zasad ładu korporacyjnego nadal obowiązuje formuła comply or explain, jednak dla zwiększenia dostępności i jednoznaczności informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wraz z wejściem w życie Dobrych Praktyk 2021 zmianie ulegną także określone w § 29 Regulaminu Giełdy zasady informowania na temat stosowania Dobrych Praktyk. Spółki będą informować nie tylko o trwałym niestosowaniu lub incydentalnym naruszeniu zasady, lecz będą także publikować kompleksową informację nt. stosowania zasad. Zmiana § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy skutkować będzie zatem koniecznością publikacji raportu dotyczącego zakresu stosowania Dobrych Praktyk przez wszystkie spółki giełdowe. W celu zapewnienia bieżącej aktualizacji tej informacji, Regulamin Giełdy zobowiązywać będzie spółki do publikacji informacji na temat zmiany zakresu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania zasad dobrych Praktyk 2021.

Dzięki zmianom w zakresie obowiązków informacyjnych spółek nie będzie mieć już uzasadnienia domniemanie, że skoro spółka nie opublikowała żadnego raportu na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy, oznacza to, iż stosuje wszystkie zasady.

Działania mające na celu przygotowanie się przez spółki do stosowania zasad DPSN2021

Adresatem niektórych zasad jest rada nadzorcza lub jej członkowie, bądź też walne zgromadzenia bądź akcjonariusze spółki. Z tego też względu nie tylko zarząd spółki, lecz wszystkie organy powinny podjąć działania, które w efekcie umożliwią stosowanie zasad Dobrych Praktyk w jak najszerszym zakresie, przez wszystkich adresatów tych zasad. Niektóre zasady będą wymagać przygotowania regulacji wewnętrznych lub dokonania zmian w obowiązujących już dokumentach korporacyjnych, podjęcia określonych decyzji przez odpowiednie organy. Warto zawczasu rozpocząć prace w tym zakresie. Nadchodzący sezon walnych zgromadzeń będzie sprzyjać podjęciu stosownych działań.

Wraz z wejściem w życie Dobrych Praktyk 2021 Giełda będzie monitorować sposób wypełniania przez emitentów regulacji dotyczących zasad ładu korporacyjnego, przywiązując szczególną wagę do weryfikacji jakości wyjaśnień publikowanych przez spółki w oparciu o zasadę comply or explain. Bezpośredni wpływ na skuteczność tych działań będzie jednak mieć niewątpliwie zaangażowanie bezpośrednio zainteresowanych, w tym inwestorów, analityków, ekspertów i innych interesariuszy ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych.