Giełda dla średniozaawansowanych

 1. 1

  Instrumenty pochodne i certyfikaty Turbo

  Kontrakty terminowe

  • mechanizm działania kontraktu terminowego
  • dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
  • depozyt zabezpieczający
  • możliwości wykorzystania kontraktów terminowych

  Opcje giełdowe

  • istota kontraktów opcyjnych
  • czynniki wpływające na cenę opcji
  • sposoby rozliczania opcji
  • zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji

  Certyfikaty turbo

  • charakterystyka certyfikatów TURBO
  • poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
  • przykłady wykorzystania certyfikatów turbo
 2. 2

  Funkcjonowanie Giełdy

  • Zasady kwalifikacji spółek do segmentów Głównego Rynku i NewConnect
  • Zasady ustalania kursów w notowaniach jednolitych i ciągłych
  • Zlecenia w systemie UTP – rodzaje i zasady realizacji
  • Case study – sesja na GPW (4.02.2004)
  • Animator – rodzaje, funkcje i zasady działania
  • Nowe techniki handlu na rynkach kapitałowych
 3. 3

  Wpływ otoczenia gospodarczego na Giełdę

  • Produkt krajowy brutto (PKB)
  • Cykl koniunkturalny
  • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
  • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
  • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
  • Koniunktura gospodarcza na świecie
  • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
 4. 4

  Analiza fundamentalna

  • Trzy wybrane spółki, trzy różne branże – wycena fundamentalna
  • Otoczenie branżowe - charakterystyka
  • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
  • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
  • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
  • Wycena porównawcza
  • Wycena spółki – analiza wrażliwości
 5. 5

  Analiza techniczna

  Świece i ich rodzaje

  • formacje zmiany trendu
  • powstawanie poziomów wsparcia i oporu
  • położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss
  • luki cenowe i ich rodzaje

  Formacje zmiany i kontynuacji

  • charakterystyka każdej formacji
  • zachowanie wolumenu obrotu w formacji
  • położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss

  Oscylatory i wskaźniki

  • budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów
  • średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie
  • różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)
  • dywergencje pozytywne i negatywne

  Teoria portfelowa

  • koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka
  • współczynnik korelacji i jego interpretacja
  • model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie
  • ocena wyników zarządzania portfelem – tworzenie rankingów